Gynop-registret är ett nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi som bildades 1994. Sedan 1997 registreras information om gynekologiska operationer. Patienten följs genom hela vårdkedjan, från en hälsodeklaration i enkätform, via läkarbesök inför operation (inskrivning) -operation - utskrivning och slutligen ett antal uppföljningsenkäter.

Målsättningen med registret är att vara ett hjälpmedel i de deltagande klinikernas kontinuerliga kvalitetsförbättring av sjukvården.

Gynop-registret innefattar 7 registerdelar:
Adnex = operation av äggstockar och äggledare
Bristning = sutur av bristning vid förlossning
Hyst = borttagande av/operation av livmodern
Intrauterin op = operationer inuti livmodern (endometrieablationer (EA)/hysteroskopier)
Inkontinens = operationer av urinläckage
Prolaps = framfallsoperationer
Tumör = gynekologisk tumörkirurgi

Finansieringen av registret består till största delen av medel för kvalitetsutveckling från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Deltagande kliniker bidrar genom en klinikavgift beräknad utifrån antalet inkluderade patienter per år och registersträng (Adnex, Bristnng, Hyst, Inkontinens, Intrauterin op, Prolaps och Tumör). Avgiften tas ut för att bl a täcka arbetet med statistiken till återrapporterna.

Varje år analyseras de data som samlats in från deltagande sjukhus. En sammanställning av data från deltagande kliniker görs en gång per år, bl.a. i form av av årsrapporter för varje delregister.. Årligen ges även 2-3 analyserande specialrapporter ut som behandlar olika mer begränsade ämnen, framtagna ur de data som inrapporteras i registret. Data i återrapporterna presenteras vanligtvis på riks- och sjukhusnivå.